• ابراهیم شکوری   ShakouriEbrahim@

    1400/07/26 ساعت 09:56

    با توجه به پیشرفت و توسعه فوتبال،
    هنوز هم معتقد هستم برای رقابت و قهرمانی درآسیاباید بازیکن تاپ لول بین المللی داشت.
    بازیکن بزرگ هم پول بزرگ میخواهد.
    تامین پول هم در هیچ سازمان،نهاد و ارگان داخلی و خارجی بر عهده معاونت اجرایی نیست.