• خردمندان پرسیده‌اند که «آیا ناسازگاری آشکاری در این موضوع نیست که خدا،جهانی بیافریند که #شرطبیعی هم در آن وجود داشته باشد؟چگونه میتوان با وجود خدای توانای رحمان،وجود شر را تبیین کرد؟آیا می‌توان مسوولیت رنج و دردی که انسان‌ها از #زمین_لرزه و #سیل متحمل می‌شوند از آن خدا دانست؟»