• سازمان هنری رسانه‌ای اوج   owjmedia_org@

    1400/07/26 ساعت 00:10

    مسئول #سازمان_اوج: از #زنان و #دختران سرزمینم عذرخواهی می‌کنم که شاید در طی این ده سال درباره تولیدات مربوط به آنها کم‌کاری داشته‌ایم. البته آثاری در همین راستا تولید کرده‌ایم اما کافی نیست؛ کم‌فروشی نکرده‌ایم، اما کم‌کاری داشته‌ایم.