• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/07/26 ساعت 11:32

    هیچ منع قانونی برای انتشار نامه شورای نگهبان از طرف آقای لاریجانی وجود ندارد. بجای این حرفها نامه را منتشر کنید.