• سید عطاءالله مهاجرانی   MohajeraniSayed@

    1400/07/26 ساعت 09:59

    کتاب حاج آخوند، در چهار سالى که از چاپ اول آن مى گذرد، به نحو میانگین، هر فصل تجدید چاپ شده است. از خوانندکان کتاب و همه کسانى که با توجه و تشویق به معرفى و رونق کتاب پرداخته‌اند، به ویژه معلمانى که در مراکز آموزشى کتاب حاج آخوند را معرفى کرده‌اند. هدیه داده‌اند، بسیار ممنونم