• محمد رهبری   mh_rahbari1@

    1400/07/25 ساعت 15:23

    سازمان برنامه و بودجه اطلاعیه داده و گفته گزارش منتشر شده پیش‌بینی فردی است و ربطی به این سازمان ندارد!

    در این اطلاعیه آمده:
    «دولت سیزدهم دربخش اقتصادی به دنبال تغییرات بنیادی بوده و پیش‌بینی می‌شود با این تغییرات کسری بودجه جبران و رشد اقتصادی قابل توجهی ایجاد شود.»

    باید دید!