• سالانه چندین میلیارد دلار واردات بلاضرور از طریق بنادر امارات و پرداخت هزینه اضافی حمل و نقل و عوارض گمرکی داریم.

    بندر استراتژیک چا‌بهار تنها با اندکی اصلاح قوانین می‌تواند رونق یابد. این موضوع ارتباطی به تحریم ندارد. مدیریت؛ پیگیری و توجه ویژه می‌خواهد.