• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

    1400/07/25 ساعت 17:03

    عبارت«کشتار الجزایری‌ها در پاریس»را سرچ کنید ببینید در مهد دمکراسی غربی در۱۷ اکتبر(۲۵مهر)۱۹۶۱ یعنی ۶۰ سال پیش چه اتفاقی افتاده است.در راهپمایی استقلال خواهی بیش از ۳۰۰ نفرکشته،۱۰۰۰نفر زخمی و نزدیک به ۱۴ هزار الجزایری زندانی شدند.امروز مکرون کشتار را پذیرفته اما عذر خواهی خیر