• احسان بداغی   EhsanBodaghi@

    1400/07/25 ساعت 21:06

    اوضاع مالی همکار رسانه‌ای آبرومندی بابت هزینه‌های درمانی یک تصادف شدید، بسیار وخیم شده. بخشی ازهزینه وی اخیرا با کمک عزیزانی چون @m_bayatzanjani تامین شد اما همچنان برای تامین ۷۵م.ت دچار مشکل است. آقای گلمحمدی با شماره کارت زیر کمک عزیزان را برای این موضوع جمع آوری می‌کنند.