• محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

    1400/07/25 ساعت 20:56

    یادگیری درست علیت و همبستگی و همزمانی و شرط لازم و شرط کافی و تفاوت‌شان با هم دشوار است و مستلزم دقت، مطالعه و تمرین و بحث و جدل است که از حوصله خیلی از اعضای قبیله اقتصادی‌ها خارج است.