• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/07/25 ساعت 14:57

    اگر دشمن دولت بودم توصیه می‌کردم بجای یک سفر استانی در هر هفته، دو سفر استانی بروند.
    برای کار نکردن و پرکردن وقت و‌ نمایش خوب است.
    ایجاد امیدواری برای حل مشکلات چندان سخت نیست، حل آنها سخت است.
    هنگامی هم که حل نشود، آمایش سرزمینی معادل توزیع یکنواخت فقر خواهد شد.