• سازمان هنری رسانه‌ای اوج   owjmedia_org@

    1400/07/25 ساعت 15:56

    شفاف سازی مسئول سازمان اوج:
    فعالیت اوج در سال ۹۰ با یک کمک ۵۰۰ میلیون تومانی آغاز شد.

    سال گذشته ۱۸ میلیارد بودجه دریافت کرده و بیش از ۹۰ میلیارد درآمد داشتیم که بخشی از فروش آثار و بخشی از آن از مشارکت‌ها بوده است. می‌خواهیم ظرف سه سال آینده اوج فقط از محل درآمدهایش اداره شود.