• همه آدم‌ها نیازمند روایت‌هایی از #زندگی خودشون هستند که در اون روی سکه باور کنند بیگناه، بی‌نظیر و بی‌تقصیرند.
    این روایت‌ها رو تا جایی که مزاحم ما نیست ازشون نگیریم. رویای تبرئه خود برای رستگاری، آخرین امید انسان‌های در هم شکسته است.