• سمیرا عالم پناه   samiraalampanah@

    1400/07/25 ساعت 20:40

    +آقا دوماد همیشه اینقدر مأخوذ به حیا‌ و ساکت هستند؟
    -ما پسرمون رو جوری تربیت کردیم جای که بزرگتر باشه صحبت نکنه
    +