• ابراهیم داروغه زاده   dr_ebrahim49@

    1400/07/25 ساعت 19:09

    اینکه اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس و ترکیه با سرعت زیادی در حال پیشی گرفتن از ایران ماست واقعیتی تلخ است .وقتی با سرعت انگشت اتهام به سمت همدیگر نشانه میگیریم ، بدین معنی ست که بلوغ پذیرش مشکل و طبیعتا امادگی برای حل مساله را نداریم. کامنت‌های ذیل توییت قبلی را ببینید.