• سید عطاءالله مهاجرانی   MohajeraniSayed@

    1400/07/25 ساعت 12:50

    کتابى که منتشر مى شود از زاویه دید نویسنده یا مترجم، اگر چاپ اول باشد, گویى کودکى است که متولد مى شود! آگر تجدید چاپ باشد، جشن تولد کتاب است! این تولد و جشن تولدها به زندگى نویسنده معنى و شور مى بخشد.اگر تولد کتاب به دیر انجامد، نویسنده احساس خفقان مى کند. کودک او در آزمایشگاهست!