• وزارت دفاع   Defanews_ir@

    1400/07/25 ساعت 10:01

    رتبه «درجه عالی» به بیمارستان شهید چمران اعطا شد

    بیمارستان شهید چمران وزارت دفاع موفق به کسب رتبه «درجه عالی» اعتبار سنجی وزارت بهداشت از بین ۱۰۷۰ بیمارستان سطح کشور شد.