• احسان بداغی   EhsanBodaghi@

  1400/07/25 ساعت 12:13

  -هند وچین بنادر خود را روی ایران بسته‌اند
  -دوره انتظار دهک اول برای خرید آپارتمان ۷۵متری ۱۷۸سال شده
  -مصرف گوشت کمتر از نصف میانگین جهانی شده
  -پیش بینی سازمان برنامه رسیدن قیمت $ به مرز۳۰۰ه.ت تا سال۱۴۰۶به دلیل #تحریم است

  باید چه اتفاق دیگری بیفتد که بدانید باید تغییر مسیر دهید؟