• بن سلمان تا اینجا توانسته‌است بسیاری از قوانین دینی در عرصه اجتماع و فرهنگ را با یک دستور تغییر دهد. چرا؟
    بخاطر اینکه در چنین کشورهایی ساختار نهاد دین در اختیار حاکمیت است..
    در کشور ما این نسبت چگونه است؟