• سید عطاءالله مهاجرانی   MohajeraniSayed@

    1400/07/25 ساعت 23:35

    مرحوم بنى صدر از همراهى با امام خمینى، عضو شوراى انقلاب و رئیس جمهور و فرمانده کل قوا شد. حیثیات سیاسى و اجتماعى به دست آورد.به نشانه دلبستگى نسبت به امام، در مراسم تنفیذ دست امام را بوسید.
    با همراهى با رجوى و سازمان مجاهدین اعتبار خود را از دست داد. اگر چه همراهى اش با رجوى گسست