• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

    1400/07/24 ساعت 12:21

    الحق که نام #شهدای_محراب زیبنده مردمی است که محرومیت در چهره آنان موج میزنداما با خدایند.روز حساب فقط از دختران زنده به گور شده سوال نخواهد کرد که بأی ذنب قتلت؟مردمان دیگری نیز هستند که به جرم حضور در محراب کشته شدند و جرم آنان سر دادن آوای توحید است
    #شهدای_قندهار