• بر اساس کنوانسیون سازمان جهانی دریانوردی، همه کشتی‌ها ملزم به استفاده از سوخت کم سولفور هستند که متاسفانه کشتی‌های ایرانی از این نوع سوخت استفاده نمی‌کنند. این موضوع به دلیل حفظ محیط زیست بنادر اتخاذ شده و ارتباطی به مسائل سیاسی ندارد.

    #تجارت
    #کشتیرانی