• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/07/24 ساعت 23:25

    درست نیست که رئیس کل بانک مرکزی محکوم شود ولی کیفرخواست و‌ حکم دادگاه منتشر نشود.
    اگر اخبار غیررسمی درباره این حکم را بپذیریم در این صورت مشخص کنید که چند ده برابر این اتهامات همراه با فساد کلان در بانک مرکزی احمدی‌نژاد رخ داده ولی رسیدگی نشده است.