• این بن‌ها در واقع همان مبلغ کفاره است که به دفاتر مراجع داده میشه و از نظر شرعی باید فقط صرف خرید نان شود ولاغیر. بدین شکل تهیه و به نیازمندان داده میشه تا با اینها از نانوایی نان تهیه کنند. از قدیم مرسوم بوده