• محمد فراهانی   FarahaniReports@

    1400/07/24 ساعت 13:49

    جالب توجه اینجا که بانک مرکزی علیرغم اطلاع از نحوه توزیع ارز توسط آقاخانی، نه تنها هیچ اقدامی صورت نداده، بلکه بعد از دستگیری آقاخانی، بانک به مراجع قضایی نامه رسمی می‌زند و خواهان آزادی او می‌شود به مراجع قضایی اطلاعات غلط داده میدهد و تلاش میکندمسیر پرونده تغییر کند