• محمد فراهانی   FarahaniReports@

    1400/07/24 ساعت 13:49

    آقاخانی ارز دریافتی از بانک مرکزی را به جای توزیع در میان حدود ۶۰۰ صرافی تنها به ۱۵ صرافی میداده است و بخش قابل توجهی از آن را نیز به جیب دلالان و قاچاقچیان میریخته