• مدتی کوتاه با وزارت ارشاد همکاری داشتم. آش آنقدر شور شده بود که خودشان می‌گفتند:

    « مطابق مقررات اگر قرآن را بیاورند برای اخذ مجوز، حدود ۵۰ آیه آن باید اصلاح یا حذف شود! »

    #کتاب
    #جدی