• ابراهیم داروغه زاده   dr_ebrahim49@

    1400/07/24 ساعت 00:14

    پس آمایش سرزمینی چه میشود اقای @Zarghami_ez ؟؟
    بحران کم آبی که کشور را فراگرفته است. شاید مهمترین مزیت پاسارگاد رونق گردشگری باشد که شما الان مسئولش هستید نه کشاورزی.