• حمید حاجی‌پور   H_Hajipour60@

    1400/07/23 ساعت 22:16

    یکی از رفقا بهم گفت که می‌خوام مستقل بشم، بسه دیگه پیش خانواده موندن.
    گفتم کجا می‌خوای بری بسلامتی؟
    جواب داد مخ بابامو‌ زدم که طبقه پایین رو بده به من.
    گفتم‌ به این نمیگن مستقل شدن، بهش میگن جابجا شدن جای خواب:)))