• در پاسخ به سوال معلم که در راستای یادآوری مطالب سال تحصیلی گذشته سوال می‌کرد، با اعتماد به نفس کامل در کلاس مجازیشون فرمودند:
    « پاره خط، خطی است که پاره است!»
    کوتاه هم نمیاد که اشتباه گفته.
    الهی بمیری کرونا.