• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/07/23 ساعت 08:58

    این وضعیت محصول هویتی شدن پوشش چادر است. مردهایی که پوششی مثل آن مرد حاضر در فیلم دارند، چنین احساسی ندارند چون پوشش آنان هویتی نیست.
    در سیاستگذاری فرهنگی، هویتی کردن پدیده‌ها تیغ دو دم است.
    شاید در کوتاه مدت به نفع سیاستگذار باشد ولی در بلند مدت، قطعا علیه آن است./۱