• حسین جابری انصاری   AnsariJaberi@

    1400/07/23 ساعت 10:25

    سحرگاهان قذافی را در خواب دیدم. گفت وزارت دفاع را چه کنیم؟ گفتم کنگره خلق ده نفر را به شما پیشنهاد کند و بعنوان رهبر یکی را برگزینید. گفت اگر مشکل ایجاد شود چه؟ گفتم برای بن بست احتمالی راه حل باید داشت. از خواب بیدار شدم. با خود گفتم: هنور نگران است که ملکش با دگران است. (سعدی)