• یکی از بزرگان در یک جلسه‌ی ای می‌فرمود : «از هرکی که گفت میخواد یه کار اساسی بکنه، باید ترسید. چون نه کار اساسی میکنه، نه کار معمولی؛ فقط الکی وقت آدم رو میگیره»
    البته دیدگاه خیلی بدبینانه ایه ولی متاسفانه در بیشتر مواقع صدق میکنه