• هرچقدر توهین‌های شنیع به دشمنان اهل‌بیت داشته‌باشیم و رکیک‌ترین الفاظی که در کوچه و بازار هم قبیح دانسته می‌شود به کار بریم میزان ارادت‌مان را به ولایت ثابت کرده ایک و اجر و پاداش بیشتری برده‌ایم. اما برای من سوال است که اگر معتقدیم اهل‌بیت در هر مجلسی که به نام آنان باشد …/۳