• حاضر هستند و شاهد و ناظر ما هستند، واقعا چگونه است خجالت نمی‌کشیم در محضر آنان ادب را رعایت نکرده و زشت‌ترین کارها و حرف‌ها را می‌زنیم؟ بسیاری از افراد این مجالس حتی در محضر خانواده خود از چنین حرفها و کارها شرم می‌کنند اما چطور در محضر حضرت زهرا و اهل‌بیت خجالت نکشیم؟/۴