• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/07/23 ساعت 15:05

    فارغ از مشروعیت داشتن یا نداشتن حکومت طالبان، به لحاظ حقوقی مسئولیت حفظ جان شهروندان افغانستانی اعم از مذهب و قومیت و زبان را بر عهده دارند.
    ظاهرا کک هیچ حکومتی از این جنایات گزیده نمی‌شود.
    #انفجارمسجدقندهار