• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/07/23 ساعت 08:58

    در بلند مدت و به مرور خانم‌های چادری که با آن هویت رسمی همسو نیستند و انگیزه‌های دینی و فرهنگی دیگری دارند، در موقعیتی متعارض قرار می‌گیرند و اغلب آنان برای گریز از این هویت تحمیلی، پوشش چادر را کنار می‌گذارند.
    نتیجه سیاستگذاری فرهنگی مبتنی بر قدرت همین است./۲