• اول لبنیات رو که از ارکان امنیت غذایی در هر جامعه است رو تا بیخ گرون کردن، دیدن مردم نمیتونن بخرن گفتن ۱۰٪ ارزون میکنیم! لیبل اینهمه فداکاری رو هم فقط روی درب ماست دبه‌ای زدن! چون پایین چیده میشه مردم میبینن! شما متخصص گرفتن کره هستین عزیزان، منتها نه از شیر …
    #دوست_دارم_زلی