• عزیزان آگاه و مطلع راهنمایی بفرمایند کدام قانون، اجازه‌ی هزینه‌کرد و استفاده از منابع عمومی، از بودجه سنواتی، از صندوق توسعه و امثالهم را برای طرح‌های انتقال آب از دریا و انتقال‌های بین‌حوضه‌ای داده؟