• عباس عبدی   abb_abdi@

  1400/07/22 ساعت 16:51

  یک پرسش از حامیان اصولگرایی.
  اگر این سه خبر در باره کشوری دیگر یا رژیم قبل باشد، چه تحلیلی درباره آن رژیم خواهید کرد؟
  بفرمایید تا در اینجا هم همان تحلیل را بگوییم
  ۱.فیلم‌های مشابه زیر
  ۲.تصویب طرح صیانت و سخنان رییس کمیسیون فرهنگی مجلس
  ۳.محرمانه شدن ثروت مسئولین و مجازات افشای آن