• خانم هایده مى فرماید: «زندگی هنوز خوشگلیهاشو داره، زندگی هنوز خوشگلیهاشو داره»