• دارا نثاری   dara_nesari@

  1400/07/21 ساعت 19:55

  خواهند اگر ببخشند از مجرمی گناهی
  اول ورا نوازند با سوز و اشک و آهی
  دریای عفو جوشد از اشگ دردمندی
  اوراق جرم سوزد از آه صبحگاهی
  اینجا گناه بخشند کوهی به کاه بخشند
  بیچاره من که با خود ناورده پر کاهی

  #یاارحم_الراحمین