• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/07/21 ساعت 12:42

    تنها دلیل محرمانه بودن ثروت مدیران کشور، فقدان اراده برای مبارزه با فساد است.
    و الا ثروت چیست که بخواهد محرمانه باشد؟ مگر این که ثروت محصول گناه و فساد باشد.