• در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کآنجا
    سرها بریده بینی، بی‌جرم و بی‌جنایت@puyahe@Adel_Eta
    @SGhandhari