• احسان بداغی   EhsanBodaghi@

    1400/07/21 ساعت 12:09

    سوال؛ کشوری هست که می‌توانید با اسلحه در خیابان به بهانه #حجاب به ملت شلیک کنید و بعد مثل آب خوردن با وثیقه آزادتان می‌کنند. اما اگر بابت مرگ هزاران انسان به دلیل تاخیر در تامین #واکسن بخواهید به دستگاه قضایی همان کشور شکایت کنید، خودتان بازداشت می‌شوید. نام این کشور چیست؟