• به نظر شما فرمانده نیروی انتظامی بعد شنیدن این توصیه آیت‌الله جوادی آملی چه کار می‌کند؟
    « جلوی فقر را بگیرید. سارق را گرفتن مهم نیست جلوی سرقت را گرفتن مهم است. دین می‌گوید جلوی سرقت را بگیرید. سارق را هرکسی می‌تواند بگیرد»