• سید عطاءالله مهاجرانی   MohajeraniSayed@

  1400/07/21 ساعت 16:34

  افغانستان، شکست امپراتورى؟
  شکستن داس و خرد شدن چکش شوروى
  بخش بیست و هشتم تا سى و یکم
  ————
  http://Mohajerani.maktuob.net
  http://telegram.me//maktuob.