• سید عطاءالله مهاجرانی   MohajeraniSayed@

    1400/07/21 ساعت 00:41

    مسجد جامع شهرکلن، بزرگترین مسجد آلمان است. از روز جمعه که صداى اذان مسجد در کلن طنین افکن شود و صداى ادان سى و پنج مسجد دیگر نیز در غرب آلمان و صداى اذان نزدیک به هزار مسجد در آلمان طنینش بپیچد، مى توان گفت عقلانیت و معنویت بر سکولاریسم افراطى و تعصب پیروز شده است.