• ضمن تشکر از دغدغه شما، موضوع رو بررسی کردم ، نماینده وزارتخانه صرفا برای پاسخگویی به برخی ابهامات و انتخاب سرپرست به شیراز آمده است. در برخورد با فساد با هیچ احدی تعارف نخواهیم کرد.