• سید عطاءالله مهاجرانی   MohajeraniSayed@

    1400/07/21 ساعت 00:11

    شهردار کلن، خانم هنریته رکر، بر اساس مصوبه شوراى شهر کلن، به مسجد جامع کلن، اجازه داده است که ظهر جمعه صداى اذان مسجد، از مآذنه مسجد بلند شود. به تعبیر مولوى:
    از مناره پر کنم آفاق را
    کور گردانم دو چشم عاق را
    یکى از عاق‌ها، در لوس آنجلس حرص و حسرت مى خورد، مى گفت: اقدام بیرحمانه!